Quy hoạch nguyên liệu và dự án sản xuất vôi, đôlômit nung công nghiệp tại tỉnh Hà Nam

Quy hoạch nguyên liệu và dự án sản xuất vôi, đôlômit nung công nghiệp tại tỉnh Hà Nam

 Sau khi nhận được Công văn số 5867/BTNMT-ĐCKS ngày 25/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lấy ý kiến về quy hoạch nguyên liệu và dự án sản xuất vôi, đôlômit nung công nghiệp tại tỉnh Hà Nam theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 9275/VPCP-CN ngày 26/9/2018, mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 25/07/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1825/BXD-VLXD đồng ý bổ sung dự án sản xuất vôi, đôlômit nung công nghiệp tại tỉnh Hà Nam với công suất 900.000 tấn/năm do Cty TNHH Thành Thắng dự kiến đầu tư tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015. Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2020): 450.000 tấn/năm và giai đoạn 2 (sau năm 2020): 450.000 tấn/năm.

Theo đề nghị của UBND tỉnh Hà Nam (Văn bản số 2105/TTr-UBND ngày 31/7/2018), Bộ Xây dựng (Văn bản số 1967/BXD-VLXD ngày 09/8/2018) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 4718/BTNMT-ĐCKS ngày 04/9/2018), Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1198/TTg-CN ngày 12/9/2018 đồng ý về nguyên tắc bổ sung mỏ đá vôi (22,16 ha) và mỏ đá đôlômit (30,91 ha) tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012.

Quy hoạch các mỏ khoáng sản đá vôi và mỏ đá đôlômit nêu trên được xác định là nguồn nguyên liệu cung cấp cho dự án nhà máy sản xuất vôi và đôlômit nung công nghiệp công suất 900.000 tấn/năm do Cty TNHH Thành Thắng dự kiến đầu tư tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã được Bộ Xây dựng đồng ý bổ sung vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại văn bản số 1825/BXD-VLXD ngày 25/07/2018 nêu trên.

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 22 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc cấp phép hoạt động khoáng sản các khu vực nêu trên theo quy định.

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN Xem tất cả dự án