Duyệt quy hoạch chung mở rộng thị trấn Kép và vùng phụ cận đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000

Duyệt quy hoạch chung mở rộng thị trấn Kép và vùng phụ cận đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN Xem tất cả dự án