Bổ sung khu kinh tế Quảng Yên vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển đến năm 2020

Bổ sung khu kinh tế Quảng Yên vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển đến năm 2020

Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh

(Xây dựng) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 604/TTg-CN về việc bổ sung khu kinh tế Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020, với quy mô 13.303ha.

 

UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo, ý kiến giải trình; quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu kinh tế; bảo đảm việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước và pháp luật liên quan; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện quy hoạch khu kinh tế; việc thành lập khu kinh tế Quảng Yên được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm phát triển khu kinh tế không ảnh hưởng đến môi trường, quốc phòng an ninh, bảo tồn diện tích rừng, di tích lịch sử, văn hóa và không làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân.

Đồng thời, thực hiện phân kỳ đầu tư phù hợp, lựa chọn lĩnh vực và nhà đầu tư để thu hút đầu tư hợp lý cho các khu chức năng trong khu kinh tế, trên nguyên tắc tận dụng và phát huy lợi thế, đảm bảo sự tương hỗ của từng khu; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trong và ngoài khu kinh tế đảm bảo tính liên kết giữa khu kinh tế Quảng Yên và các khu vực phát triển kinh tế khác nhằm hình thành vùng kinh tế động lực cho Quảng Ninh và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Tuệ Minh

Nguồn: baoxaydung.com.vn

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN Xem tất cả dự án