Xây dựng Trường Tiểu học - THCS - THPT

Xây dựng Trường Tiểu học - THCS - THPT

 CHƯƠNG: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

VII.2. Nội dung tổng mức đầu tư
VII.2.1. Nội dung

Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án “Trường Tiểu học – THCS - THPT”, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án.
Tổng mức đầu tư của dự án là 21,394,243,000 đồng (Hai mươi mốt tỷ ba trăm chín mươi bốn triệu hai trăm bốn mươi ba nghìn đồng) bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí máy móc thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, dự phòng phí (dự phòng khối lượng phát sinh) và các chi phí khác.
Chi phí xây dựng và lắp đặt
Các thông số xây dựng được thể hiện qua bảng sau :

 Xây dựng
 
 Giá trị
 Đơn vị
+ Trường học
13,857,000
ngàn đồng
Diện tích sàn xây dựng
4,470
m2
Tầng cao
4
tầng
Đơn giá xây dựng
3,100
ngàn đồng/m2
+ Cây xanh và giao thông nội bộ
758,520
ngàn đồng
Diện tích
774
m2
Đơn giá
980
ngàn đồng/ m2
Tổng giá trị xây dựng
14,615,520
 ngàn đồng
 
 Chi phí thiết bị trường học
Được tính toán theo đơn giá thị trường của các công ty cung cấp trang thiết bị giáo dục. Thiết bị bao gồm: Thiết bị các phòng ban, thiết bị phòng học, và các thiết bị liên quan khác…Chi phí thiết bị được thể hiện qua bảng sau:

ĐVT: 1000 đồng 
THIẾT BỊ
THÀNH TIỀN
Phòng hiệu trưởng
54,870,000
Phòng hành chính
114,280,000
Phòng y tế
35,000,000
Phòng nghỉ giáo viên
52,350,000
Phòng giáo vụ
47,190,000
Phòng ăn
607,450,000
Phòng hội trường
63,490,000
Phòng học
1,187,651,000
Phòng thực hành thí nghiệm
70,153,000
Phòng thư viện
125,000,000
Phòng vi tính ( 2 phòng)
696,494,000
Thiết bị khác
580,300,000
 TỔNG
 3,634,228,000
  Chi phí quản lý dự án

Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:
Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư. Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.
Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trình;
Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình;
Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;
Chi phí khởi công, khánh thành;
=> Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB)*2.210% = 403,308,000 đồng.
GXL: Chi phí xây lắp
GTB: Chi phí thiết bị, máy móc

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
Bao gồm:
- Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư = (GXL + GTB) x 0.580 % = 105,870,000 đồng
- Chi phí thẩm tra dự toán = GXL x 0.231% = 33,762,000 đồng
- Chi phí giám sát thi công xây lắp = GXL x 2.344 % = 342,629,000 đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng =482,261,000 đồng
Chi phí khác
Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên:
- Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL x 1.500 % = 219,233,000 đồng
- Chi phí kiểm toán = (GXL + GTB) x 0.320 % = 58,308,000 đồng
- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán = (GXL + GTB) x 0.200 % = 36,454,000 đồng
=> Chi phí khác =313,995,000 đồng
Chi phí dự phòng
Dự phòng phí cho khối lượng phát sinh bằng 10 % chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”.
=> Chi phí dự phòng do khối lượng phát sinh: 1,944,931,000 đồng.

VII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư
Bảng Tổng mức đầu tư

 

                                                                                                                ĐVT: 1000 đồng
STT
HẠNG MỤC
GT TRƯỚC THUẾ
VAT
GT
SAU THUẾ
I
Chi phí xây dựng
13,286,836
1,328,684
14,615,520
II
Chi phí máy móc thiết bị
3,303,844
330,384
3,634,228
III
Chi phí quản lý dự án
366,644
36,664
403,308
IV
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
438,419
43,842
482,261
1
Chi phí lập dự án
96,246
9,625
105,870
2
Chi phí thẩm tra dự toán
30,693
3,069
33,762
3
Chi phí giám sát thi công xây lắp
311,481
31,148
342,629
V
Chi phí khác
285,450
28,545
313,995
1
Chi phí bảo hiểm xây dựng
199,303
19,930
219,233
2
Chi phí kiểm toán
53,007
5,301
58,308
3
Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán
33,140
3,314
36,454
VI
Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%
1,768,119
176,812
1,944,931
TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
19,449,312
1,944,931
21,394,243
 

 CHƯƠNG: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

VIII.1. Kế hoạch sử dụng vốn

Theo kế hoạch dự kiến thì dự án tiến hành xây dựng trong vòng 4 quý từ quý I/2013 đến quý IV/2013. Nội dung của kế hoạch sử dụng vốn được thể hiện qua bảng sau: 

 Nội dung
Tổng cộng
Quý I/2013
Quý II/2013
Quý III/2013
Quý IV/2013
Chi phí xây dựng
100%
20%
20%
30%
30%
Chi phí máy móc thiết bị
100%
0%
20%
30%
50%
Chi phí quản lý dự án
100%
20%
20%
30%
30%
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
100%
50%
50%
0%
0%
Chi phí khác
100%
20%
20%
30%
30%
Chi phí dự phòng =ΣGcp*10%
100%
20%
20%
30%
30%
 
VIII.2. Nguồn vốn đầu tư của dự án
Với tổng mức đầu tư là 21,294,243,000 đồng có 50% vốn vay và 50% vốn chủ sỡ hữu. Vốn được dùng để đầu tư cho các hạng mục chính như: chi phí xây dựng lắp đặt, chi phí máy móc thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng,chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và các chi phí khác. Cụ thể như sau:
 
Tổng sử dụng nguồn vốn
Tổng cộng
Quý I/2013
Quý II/2013
Quý III/2013
Quý IV/2013
Tỷ lệ
Vốn chủ sở hữu
10,697,122
1,848,341
2,211,763
3,136,797
3,500,220
50%
Vốn vay
10,697,122
1,848,341
2,211,763
3,136,797
3,500,220
50%
Tổng cộng
21,394,243
3,696,681
 4,423,527
6,273,595
7,000,440
100%
 
Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 120 tháng bắt đầu vay năm 2013 với lãi suất 12%/năm. Thời gian ân hạn trả vốn gốc là 12 tháng (thời gian xây dựng của dự án) và thời gian trả nợ là 108 tháng.
Phương thức vay vốn: Chi trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ và vốn vay trong kỳ. Bắt đầu trả nợ gốc từ năm 2014. Trả nợ gốc đều hàng năm và lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ. Hằng năm thì chủ đầu tử sẽ trả vốn gốc là: 99,047,000 đồng cho ngân hàng. Theo dự kiến thì đến cuối năm 2022 chủ đầu tư sẽ hoàn trả nợ đúng hạn cho ngân hàng.

CHƯƠNG: HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN

IX.1 Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán
IX.1.1. Các giả định về kế hoạch thực hiện của dự án
a. Khấu hao

Chi phí khấu hao tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng.
 
Hạng mục
  Thời gian khấu hao
Chi phí xây dựng
15
năm
Chi phí máy móc thiết bị
12
năm
Chi phí quản lý dự án
7
năm
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
7
năm
Chi phí khác
7
năm
Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%
7
năm
( Bảng khấu hao chi tiết được đính kèm trong phụ lục kèm theo)
  b. Doanh thu dự kiến của dự án
Doanh thu của dự án được thu từ các khoản mục như thu tiền ghi danh, học phí (bao gồm tiền cơ sở vật chất, tiền đồng phục, tiền học phí), tiền phòng máy lạnh, tiền ăn của học sinh. Trường có 23 lớp học cho các cấp trong đó có 4 lớp 6, 4 lớp 7, 3 lớp 8, 3 lớp 9, 3 lớp 10, 3 lớp 11 và 3 lớp 12. Khi nộp đơn cho con vào học tại trường phụ huynh sẽ đóng phí đăng ký là 300,000 đồng cho các chi phí hành chính đối với mỗi hồ sơ nhập học vào đầu mỗi cấp học. Trường sẽ có khoảng 70% học sinh bán trú.
Trường sẽ học trong vòng 10 tháng/ năm và 26 ngày/ tháng. Khi học sinh được nhận vào học tại trường sẽ phải đóng tiền học phí, tiền ăn, tiền học phòng máy lạnh. Cụ thể như sau:
                                                                ĐVT: 1,000 đồng
Hạng mục
Số lớp
Phí đăng ký
Học phí
Phòng máy lạnh
Tiền ăn
Lớp 6
4
300
2,000
200
25
Lớp 7
4
2,000
200
25
Lớp 8
3
2,200
200
25
Lớp 9
3
2,200
200
25
Lớp 10
3
300
2,400
200
25
Lớp 11
3
2,400
200
25
Lớp 12
3
2,500
200
25
 

c. Chi phí dự kiến dự án
Chi phí dự án bao gồm:
+ Chi phí lương nhân viên
Trường Tiểu học- THCS- THPT có tất cả 97 giáo viên, và cán bộ công nhân viên của nhà trường. Mỗi lớp sẽ có một chủ nhiệm riêng, các giáo viên đứng lớp sẽ được trả lương theo số tiết dạy. Mỗi ngày trường sẽ học 8 tiết ( 5 tiết buổi sáng và 3 tiết buổi chiều). Tuy nhiên mỗi tuần trường có 2 tiết chào cờ và sinh hoạt lớp sẽ không tính vào chi phí tiền lương cho giáo viên đứng lớp mà sẽ tính vào lương của giáo viên chủ nhiệm. Bếp chính và bếp phụ phục vụ bữa ăn cho học sinh và công nhân viên nhà trường làm 26 ca/ tháng và sẽ được trả lương theo ca. Bảng lương cụ thể như sau:
Chi phí BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ: 23%/năm bao gồm: Bảo hiểm xã hội: 17%, bảo hiểm y tế 3%, bảo hiểm thất nghiệp 1%, và kinh phí công đoàn 2%.
Số tháng hoạt động trong năm: 13 tháng
+ Chi phí điện nước: chiếm 5% doanh thu
+ Chi phí ăn uống cho học sinh và cán bộ công nhân viên nhà trường:

 Chi phí chuẩn bị bữa ăn cho học sinh
 
 
Số ngày học/ tháng
26
ngày
Số tháng học/ năm
10
tháng
Số học sinh/ lớp
35
học sinh
Chi phí tiền ăn
80%
Doanh thu từ tiền ăn học sinh
Số học sinh bán trú
80%
học sinh
Tiền ăn/ ngày
25
ngàn đồng
 
+ Chi phí bảo trì và nâng cấp thiết bị dụng cụ: 12 % doanh thu.
+ Chi phí khác: 10% doanh thu.
IX.2. Phân tích hiệu quả tài chính dự án
IX.2.1. Báo cáo thu nhập của dự án

Trong quá trình thực hiện dự án, dự án đã bắt đầu có lợi nhuận từ năm hoạt động đầu tiên. Lợi nhuận của dự án tăng dần qua các năm. Thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng cho dự án là 10% trong suốt quá trình hoạt động.

Tổng doanh thu của dự án: 656,820,961,000 đồng.
Tổng chi phí của dự án: 491,833,236,000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế của dự án: 164,987,725,000 đồng.
Lợi nhuận sau thuế của dự án: 148,488,952,000 đồng.

IX.2.2. Báo cáo ngân lưu của dự án
Vòng đời hoạt động của dự án là 15 năm bắt đầu từ năm 2014.
Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm từ học phí, phí đăng ký , tiền ăn, tiền phòng máy lạnh.
Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tư ban đầu như xây lắp, mua sắm MMTB; chi phí hoạt động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao).
Dựa vào kết quả ngân lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ số tài chính, và kết quả cho thấy:
 
  TT
 Chỉ tiêu
 
1
Tổng mức đầu tư
21,394,243,000 đồng
2
Giá trị hiện tại thuần NPV
34,405,961,000 đồng
3
WACC
15.9%
4
Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%)
37.8 %
5
Thời gian hoàn vốn
4 năm 1 tháng
 
 Đánh giá
  Hiệu quả
 
            Hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV = 34,405,961,000 đồng >0    
 Suất sinh lợi nội tại là: IRR = 37.8 %
            Thời gian hoàn vốn là 4 năm 1 tháng.
Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tư, và khả năng thu hồi vốn nhanh.

 

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN Xem tất cả dự án