Xây dựng Bệnh viện quy mô 500 giường tại Cần Thơ

Xây dựng Bệnh viện quy mô 500 giường tại Cần Thơ

I. Tổ chức nhân sự
I.1. Các phòng chức năng
Gồm: Phòng kế hoạch tổng hợp, Hành chính quản trị, TCCB, Vật tư y tế, Tài chính kế toán, Điều dưỡng…
 Phòng kế hoạch tổng hợp
Phòng nghiệp vụ được sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:
- Kế hoạch hoạt động của các Phòng, Khoa.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.
Chức năng – Nhiệm vụ
- Căn cứ vào nhiệm vụ Bệnh viện, hướng dẫn các Phòng/Khoa lập kế hoạch thực hiện các hoạt động của Bệnh viện.
- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch,
quy chế bệnh viện, quy trình chuyên môn để báo cáo Giám đốc xem xét,
chỉ đạo.
- Tổ chức công tác thường trực toàn viện, tổ chức giao ban hàng ngày toàn viện
- Quản lý chất lượng chuyên môn, tổng kết đánh giá công tác chuyên môn.
- Tổ chức việc phối hợp công tác giữa các Phòng/Khoa trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của Bệnh viện.
- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
- Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các bệnh viện khác.
- Phối hợp với phòng Khoa học – Đào tạo tổ chức đào tạo về chuyên môn cho các thành viên trong bệnh viện và các bệnh viện khác.
- Tổ chức thực hiện hợp tác Quốc tế về chuyên môn theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước.
- Định hướng phát triển các chuyên khoa, xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo lên cấp trên.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan
cấp trên.
- Chuẩn bị các phương tiện phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

 Phòng Hành chính quản trị
Phòng HCQT chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức Cán bộ phát triển theo mục tiêu của Bệnh viện.
Chức năng - Nhiệm vụ
- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, thi tuyển, đào tạo, sắp xếp nhân lực và tổ chức thực hiện.
- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các Phòng, Khoa.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, của ngành Y tế đối với Cán bộ – Viên chức và người bệnh trong Bệnh viện.
- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của Cán bộ – Viên chức để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.
- Phối hợp với các Trưởng Phòng, Trưởng Khoa để xem xét đáp ứng yêu cầu nhân sự của các Phòng, Khoa.
- Quản lý công tác tuyển dụng như: tuyển chọn, định hướng, đào tạo, phát triển và duy trì nhân sự theo mục tiêu của Bệnh viện.
- Quản lý và duy trì công tác chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm tai nạn, khen thưởng và kỷ luật.
- Quan tâm và nắm bắt tình hình của nhân viên bằng chương trình huấn luyện về quản lý cho các cấp quản lý và nhân viên, phát huy năng lực nhân viên trong môi trường công việc và văn hóa của Bệnh viện.
- Khảo sát nhân viên, nghiên cứu kế hoạch phát triển và xem xét các chính sách nhân sự.
- Hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên làm việc tích cực.
- Lựa chọn nguồn huấn luyện và cải tiến chương trình đào tạo.
- Tuyển dụng và định hướng: dựa vào vai trò và quy trình tuyển dụng. Xây dựng những ứng viên tốt. Tuyển dụng theo quy trình như: đơn xin việc, phỏng vấn, sơ tuyển, kiểm tra sức khỏe, mở dữ liệu nhân sự. Tiếp nhận nhân viên mới theo quy trình.
- Xây dựng tốt mối quan hệ của Cán bộ – Viên chức trong Bệnh viện như: thăm hỏi nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt và tạo dựng môi trường làm việc thuận lợi.
- Hoạt động của Phòng HCQT tuân theo hệ thống quản lý của Bệnh viện và trong phạm vi trách nhiệm của Phòng.

 Phòng tài chính kế toán
Phòng Tài chính Kế toán là đơn vị tham mưu cho Ban Giám đốc toàn bộ các hoạt động về tài chính của Bệnh viện.
Chức năng - Nhiệm vụ
- Ghi chép và hạch toán đúng, đầy đủ tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, phù hợp với quy định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán và quy định thu chi của Bệnh viện.
- Lập và nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính đúng và kịp thời cho các cơ quan thẩm quyền.
- Tham mưu cho BGĐ trong công tác quản lý tài chính Bệnh viện, xây dựng và kiện toàn bộ máy kế toán.
- Soạn thảo ban hành các quy chế quản lý tài chính, chi phí, quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm hoạt động của Bệnh viện.
- Tổ chức, giám sát thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán.
- Quản lý, giám sát việc sử dụng tài sản, vốn và chi phí toàn Bệnh viện.
- Lập kế hoạch hoạt động định kỳ, tham gia thẩm định hiệu quả các đề án đầu tư, giám sát việc thực hiện kế hoạch tài chính.
- Quản lý, điều hành cán bộ viên chức trong phòng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.
- Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Định hướng phát triển
- Quán triệt các chủ trương chỉ đạo của Ban Giám đốc về định hướng phát triển trong tương lai.
- Không ngừng nâng cao tinh thần phục phục vụ đối với bệnh nhân và mọi người.
- Tạo điều kiện cho mỗi nhân viên có cơ hội học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.
- Tuyển dụng và đào tạo nhân viên, bố trí các nhân viên mới làm việc tại khu vực phù hợp.

 Phòng Điều dưỡng
Phòng Điều dưỡng là đơn vị tham mưu cho Ban Giám đốc về việc tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.
Chức năng – Nhiệm vụ
- Quản lý chất lượng chuyên môn cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên trong chăm sóc người bệnh.
- Cập nhật và nâng cao trình độ cho Điều dưỡng.
- Kiểm tra về kỹ năng thực hành và kiến thức chuyên môn của Điều dưỡng, Kỹ thuật viên hàng năm.
- Quản lý công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện.
- Xây dựng chiến lược phát triển điều dưỡng.
- Thiết lập và ứng dụng các tiêu chí đánh giá.
- Quy trình hóa trong chuyên môn.
- Nâng cao kỹ năng và cải tiến kỹ thuật chăm sóc người bệnh.

Đào tạo – Nghiên cứu khoa học
- Tổ chức các chương trình tập huấn, kiểm tra Điều dưỡng hàng năm.
- Tổ chức các chương trình tập huấn Điều dưỡng mới.
- Hướng dẫn lâm sàng cho sinh viên thực tập.
- Tổ chức chương trình bồi dưỡng chuyên môn đã tổ chức
- Đào tạo Điều dưỡng Cơ sở
- Đào tạo và cử đi học về Quản lý Điều dưỡng

Định hướng phát triển
1. Xây dựng quy trình Điều dưỡng.
2. Xây dựng các chiến lược phát triển về kỹ năng giao tiếp, chuyên môn.
- Xây dựng mô hình đào tạo Trường – Viện: Điều dưỡng là giảng viên lâm sàng.
- Là trung tâm đào tạo Điều dưỡng các chuyên khoa.
- Thống nhất quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh.
- Điều dưỡng độc lập trong chăm sóc người bệnh.
- Sử dụng bệnh án điện tử thành thạo.
- Thành lập đội ngũ Điều dưỡng chọn lọc và phân loại người bệnh ngay tuyến đầu.
- Thành lập đội ngũ giảng dạy cấp cứu ban đầu.
- 80% Điều dưỡng có khả năng giao tiếp với người nước ngoài.

I.2. Đội ngũ chuyên môn
Đội ngũ nhân lực chuyên môn của bệnh viện với các Phó giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa 2, Bác sỹ chuyên khoa 1, Thạc sỹ y học, Bác sỹ nội trú, Kỹ sư vật lý hạt nhân, Cử nhân kỹ thuật y học, Cử nhân điều dưỡng và các chức danh chuyên môn khác, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ung bướu chất lượng cao. Các nhân viên chuyên môn được tuyển dụng với yêu cầu cao về khả năng chuyên môn, khát khao khoa học, phẩm chất đạo đức và tấm lòng yêu thương bệnh nhân, sẵn sàng cho mục tiêu khám chữa bệnh từ thiện của bệnh viện. Các nhân viên chuyên môn đều được đào tạo chuyên sâu từ 1- 3 năm tại các trung tâm y học lớn như Trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Y Hà Nội, Trường đại học Y Dược Huế, Trường đại học Y dược Cần Thơ, Bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện K Hà Nội, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Huyết học thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện trung ương Huế… Một số được gởi đi đào tạo tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Bệnh viện Ung bướu Thành phố Cần Thơ gồm các khoa sau:
 Các khoa lâm sàng
Gồm: Nội, ngoại, xạ, hồi sức cấp cứu, khoa khám…

 Các khoa cận lâm sàng
Gồm: Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, thăm dò chức năng…

I.3. Nhu cầu đào tạo thêm nhân sự cho bệnh viện 500 giường
Chi phí đào tạo nhân sự phục vụ cho nhu cầu bệnh viện 500 giường bệnh là 15,673,370,000 đồng. Chi phí này cụ thể như sau:

 
STT
 
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
 
SỐ LƯỢNG
 
SỐ TIỀN/NGƯỜI
(VND)
 
TỔNG SỐ TIỀN DỰ KIẾN (VND)
 
TỔNG SỐ TIỀN DỰ KIẾN (EUR)
1
Tiến sĩ
3
563,490
1,690,470
61,472
2
Thạc sỹ
12
459,140
5,509,680
200,352
3
Ck II
10
125,220
1,252,200
45,535
4
CK I
15
125,220
1,878,300
68,302
5
Cử nhân điều dưỡng
15
125,220
1,878,300
68,302
6
Đào tạo khác
4
834,800
1,669,600
60,713
+ thạc sỹ công nghệ sinh học
2
417,400
834,800
30,356
+thạc sỹ vật lý phóng xạ
2
417,400
834,800
30,356
7
Đào tạo ở nước ngoài
(xạ trị và chẩn đoán hình ảnh)
-
897,410
1,794,820
65,266
+ bác sỹ xạ
2
208,700
417,400
15,178
+ kỹ sư vật lý
2
208,700
417,400
15,178
+ kỹ thuật viên xạ
2
62,610
125,220
4,553
+ bác sỹ chẩn đoán hình ảnh
2
417,400
834,800
30,356
-
 
Tổng
 
-
 
3,130,500
 
15,673,370
 
569,941


II. Kết quả tổng mức đầu tư của dự án
Bảng tổng hợp định mức vốn đầu tư của dự án
Tỷ giá EUR/VNĐ = 27,500

 

***Trên đây là tóm tắt sơ lược một số nội dung chính của dự án. Để được tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ  Hotline: 0903034381 - 0936260633 

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN