Dự án Thu gom rác thải kết hợp kinh doanh vật liệu xây dựng

Dự án Thu gom rác thải kết hợp kinh doanh vật liệu xây dựng

1. Giới thiệu phương án kinh doanh
+ Tên gọi phương án kinh doanh: Thu gom rác thải kết hợp kinh doanh vật liệu xây dựng.
+ Tổng vốn đầu tư: 870,000,000 đồng
+ Thời gian hoạt động của phương án kinh doanh: 7 năm.
+ Nguồn vốn:
- Vốn vay: 80%
- Lãi suất: 15%
- Thời gian vay và trả nợ: 7 năm
- Phương thức trả nợ: trả gốc đều và lãi phát sinh hằng năm
2. Tổng vốn đầu tư
Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán chi phí đầu tư ban đầu cho phương án kinh doanh “Thu gom rác thải kết hợp thu gom vật liệu xây dựng”, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của phương án kinh doanh.
Tổng mức đầu tư của phương án kinh doanh bao gồm:
+ Vốn cố định: Xe tải, nhà chứa vật liệu, hệ thống dụng cụ nấu rượu.
+ Vốn lưu động: Chủ đầu tư sử dụng vốn lưu động để mua vật liệu xây dựng hằng năm để phục vụ cho kinh doanh.
Bảng tổng vốn đầu tư:

 
Vốn cố định
 
 
 
+ Xe tải
400,000,000
đồng
+ Nhà chứa vật liệu
60,000,000
đồng
+ Hệ thống dụng cụ nấu rượu
10,000,000
đồng
 
Vốn lưu động
 
400,000,000
đồng
 
Tổng vốn
 
 
870,000,000
 
 
đồng
 

3. Khấu hao tài sản cố định:
Tính toán theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về chế độ quản lý và trích khấu hao tài sản cố định. Thời gian khấu hao:
+ Xe tải: 20 năm
+ Nhà chứa vật liệu xây dựng: 20 năm
+ Hệ thống nấu rượu: 7 năm

4. Nguồn vốn thực hiện dự án.
Để thực hiện phương án kinh doanh, chủ đầu tư dự định sẽ vay vốn từ ngân hàng An Bình ( ABBANK) 696,000,000 đồng tương ứng 80% tổng vốn đầu tư với lãi suất 15%/năm. Nguồn vốn này dự kiến vay trong 7 năm, với phương thức vay vốn là trả gốc đều và trả lãi phát sinh hằng năm theo dư nợ đầu kỳ. Chủ đầu tư sẽ bắt đầu trả nợ từ năm 2013.

5. Tính toán chi phí của dự án
5.1 Chi phí nhân công
Nhằm phụ vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của phương án kinh doanh, chủ đầu tư sẽ thuê 16 nhân công, trong đó:
+ Nhân công thu gom rác: 6 người
+ Nhân công thu mua phế liệu: 4 người
+ Nhân công nấu rượu: 2 người
+ Công nhân chở vật liệu xây dựng: 4 người
Chủ đầu tư sẽ trả chi phí nhân công theo đơn giá : 4,300,000 đồng/người/tháng

5.2 Chi phí hoạt động
Chi phí hoạt động của dự án bao gồm:
+ Chi phí xăng dầu dùng cho xe tải chở nguyên vật liệu và thu gom rác thải: tính toán bằng 10 % doanh thu từ thu gom rác thải, thu gom phế liệu từ rác thải, mua bán vật liệu xây dựng.
+ Chi phí mua nguyên liệu nấu rượu: theo tính toán của chủ đầu tư trung bình mỗi ngày sẽ dùng hết 100kg gạo. Đơn giá gạo nấu rượu: 10,000 đồng/kg.
Bảng chi phí hoạt động:
+ BHYT, BHXH: chiếm 21% chi phí nhân công hằng năm.
5. Doanh thu
Doanh thu từ phương án kinh doanh có được từ:
+ Thu gom rác thải độc hại và không độc hại: 80,000,000 đồng/tháng.
+ Thu gom phế liệu từ rác thải: 20,000,000 triệu/tháng.
+ Mua bán phế liệu: 15,000,000 đồng /tháng.
+ Mua bán vật liệu xây dựng: 15,000,000 đồng/tháng.
+ Nấu rượu: Bình quân mỗi ngày nấu được 100 lít rượu và bán với đơn giá 15,000 đồng/lít.

6. Hiệu quả kinh tế cùa dự án.
Hiệu quả dự án:

Tổng vốn đầu tư
870,000,000 đồng
Giá trị hiện tại ròng NPV
839,409,542 đồng
Suất sinh lợi nội bộ IRR
77%
Đánh giá
Hiệu quả

 

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN