Đóng tàu bằng vật liệu mới PPC ứng dụng CNC và nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn EU

Đóng tàu bằng vật liệu mới PPC ứng dụng CNC và nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn EU

 

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN