Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh

Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh

 Phúc đáp Công văn số 6778/VPCP-CN ngày 18/7/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh theo đề xuất của UBND tỉnh Bắc Ninh tại Văn bản số 258/UBND-TTr ngày 12/7/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1887/BXD-QHKT gửi Văn phòng Chính Phủ.

Cụ thể, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1256/TTg-CN ngày 21/8/2017 về chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh và quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh; Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và nội dung Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh hiện đang tổ chức thẩm định; Bộ Xây dựng nhất trí chủ trương triển khai điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh như kiến nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh tại Văn bản số 258/UBND-TTr ngày 12/7/2018 nêu trên.

Việc tổ chức triển khai điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh phải tuân thủ quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Luật Quy hoạch Đô thị năm 2009 và các Nghị định của Chính phủ có liên quan.

Theo Báo Xây Dựng

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN Xem tất cả dự án