Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 – OCOP

Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 – OCOP

 Ý tưởng ‘mỗi làng một sản phẩm’ (One Village One Product Movement) viết tắt là OVOP được Morihiko Hiramatsu khởi xướng và bắt đầu triển khai ở quận Oita (Nhật Bản) từ năm 1979. Sau đó, một số nước ở Châu Á đã áp dụng mô hình này và được đổi thành OTOP (One Town One Product, hoặc One Tambon One Product), có nghĩa là mỗi thị trấn hay mỗi địa phương một sản phẩm.

Đây là cách phát triển ở làng nghề nông thôn rất hiệu quả. Cách làm này có xuất xứ từ Nhật Bản sau đó được nhiều nước nghiên cứu ứng dụng với tên gọi có thể khác nhau…
Quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020.
 
 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN