Chủ chương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Chủ chương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 Ngày 10/8/2018, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7618/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu Văn bản số 5516/TTr-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh và báo cáo kèm theo, Bộ Xây dựng đã có Văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ.

Theo Bộ Xây dựng thì về chủ chương điều chỉnh cục bộ: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 432/TTg-CP ngày 05/4/2018 về chủ chương điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hạ Long; Bộ Xây dựng đã chủ trì Hội nghị thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và có Thông báo số 332/TB-BXD ngày 28/8/2018. Việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Hạ Long (khu vực phía Tây TP Hạ Long) theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Văn bản số 5516/TTr-UBND ngày 02/8/2018 là có cơ sở.

Về nội dung báo cáo điều chỉnh cục bộ, đề nghị làm rõ: Cần đánh giá hiện trạng sử dụng đất, yếu tố cảnh quan, môi trường tự nhiên của khu vực dự kiến điều chỉnh cục bộ, để xác định rõ quy mô sử dụng đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng phát triển đô thị; tình hình thực hiện và quản lý quy hoạch khu vực phía Tây TP Hạ Long.

Nguyên tắc điều chỉnh cục bộ cần đảm bảo không ảnh hướng lớn đến tính chất, ranh giới, định hướng của đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hạ Long được phê duyệt (năm 2013). Thực hiện đúng các chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 27/7/2015 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển; khai thác hợp lý cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái cho phát triển không gian công cộng cho cộng đồng dân cư.

Đánh giá cụ thể tác động của việc điều chỉnh cục bộ đến phát triển kinh tế - xã hội, môi trường cảnh quan tự nhiên của TP Hạ Long; tác động của đề xuất giảm mặt nước sang phát triển đô thị dẫn đến giảm không gian mặt nước, nuôi trồng thủy sản, tiêu thoát nước mưa, vùng sinh thái tự nhiên…; các giải pháp tổ chức không gian, bảo vệ môi trường tự nhiên khu vực ven biển và kế hoạch, nguồn lực thực hiện khu vực điều chỉnh.

Để phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn 2050 đang thực hiện, khu vực điều chỉnh cục bộ phải đảm bảo gắn kết không gian đô thị hiện hữu, bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, tăng đất cây xanh thể dục thể thao, đất đô thị sinh thái, dịch vụ du lịch hạn chế tác động môi trường cảnh quan chung TP Hạ Long.

Khi thực hiện điều chỉnh cục bộ cần được lấy ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Theo Báo Xây Dựng

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN Xem tất cả dự án